Одит и свързани услуги

Depositphotos 31688545 L 700X250

В Бейкър Тили сме уверени, че независимият финансов одит не само ще повиши доверието към финансовите отчети и ще даде увереност на заинтересованите страни и другите потребители на одитираните финансови отчети, но и ще осигури добавена стойност чрез друг поглед и идеи за управление.

Ние разбираме дейността на клиентите и проблемите, които те срещат. Ето защо ние сме в състояние да предоставим съответната бизнес консултация не само по счетоводни и одиторски казуси, но също така и по оперативни, стратегически, законови и други въпроси.

Ние сме посветени на постоянното развитие на уменията на нашите служители, които са най-ценният актив на компанията. Нашата работа непрекъснато се оценява както от Международната програма на Бейкър Тили за оценка на качеството, така и от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

В качеството си на професионален бизнес консултант на нашите клиенти, ние можем:

  • Да намерим решения на проблеми, които възникват в процеса на одит.

  • Да заложим на одиторски подход, базиран на риска, като по този начин ще намалим разходите и ще увеличим ползите за бизнеса.

  • Да работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да доставим друга добавена стойност на свързаните услуги, установени в процеса на одит, като например подобряване на системите за вътрешен контрол и подобряване на онези процедури и процеси, които им позволяват да използват максимално потенциала на техния бизнес.

  • Да държим нашите клиенти постоянно информирани за промените във финансовото отчитане, както и за промените във всяка друга законодателна материя.

Нашите услуги

  • Одит на финансовите отчети 
  • Преглед на финансови отчети
  • Проверка на прогнозна финансова информация
  • Договорени процедури
  • Съставяне на финансови отчети

 

Свържете се с Красимира

Krassimira Radeva
Красимира Радева
Управляващ Директор

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Красимира