Преглед на финансови отчети

Ние извършваме преглед на финансова информация, която е изготвена и представена в съответствие с приложимата обща рамка за финансова отчетност и включва пълен или съкратен набор от финансови отчети за една година или за период, който е по-кратък от финансовата година на предприятието. Такъв преглед се състои от извършване на проверка и прилагане на аналитични процедури. Прегледът е значително по-малък по обхват от одита и съответно не се изразява одиторско мнение.

 

 

 

Свържете се с Красимира

Krassimira Radeva
Красимира Радева
Управляващ Директор

T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Красимира