Услуги по МСФО

Homepage_aboutBAkertilly

Отговорността за изготвянето на финансовите отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) се носи от ръководството на дружеството. Този тип управленска отговорност изисква високо ниво на почтеност и етично поведение.

Ние помагаме на нашите клиенти да се справят адекватно с горепосочената отговорност чрез предоставяне на качествени услуги в помощ на изготвянето на МСФО, за да се гарантира, че финансовите отчети предоставят финансова информация за отчитащото се предприятие, която е полезна не само на настоящите акционери, но и на други заинтересовани страни като потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори при вземане на решение за предоставяне на ресурси на предприятието.

Изключително важно е, че понятията за достоверно представяне и възможност за контрол се прилагат при изготвянето и оповестяването на финансова информация. Работейки заедно с ръководството ние гарантираме, че финансовите отчети са в най-голяма степен пълни и точни, като по този начин допринасяме за увеличаване на доверието във финансовите отчети.

Предлагани услуги

  • Изготвяне на финансови отчети съгласно МСФО. Ние можем да изготвим МСФО финансови отчети в съответствие както с всички МСФО разпоредби, така и с разпоредбите на всички тълкувания, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС). Това включва спазване на всички изисквания за оповестяване на МСФО с цел увеличаване на значимостта и достоверността на финансовите отчети

  • Изготвяне на финансовите отчети в съответвствие МСФО. Ние можем да превърнем финансови отчети, изготвени в дадена рамка за отчитане, в МСФО, като прилагаме разпоредбите на съответния МСФО, отнасящ се за специфичните области, които засягат отчитащото се предприятие

  • Обучение по МСФО. Ние можем да изготвим и предоставим подходящи курсове за обучение, за да отговорим на специфичните нужди на нашите клиенти, било то по определен МСФО или по промени в МСФО

  • Консултантски услуги по МСФО. Можем да предоставяме текущи или при запитване МСФО консултантски услуги, предназначени да подпомагнат нашите клиенти в случай, че се наложи да приемат нов МСФО или да тълкуват разпоредба на определен МСФО

Как можем да ви помогнем

  • Ние държим нашите клиенти постоянно информирани за промените във финансовото отчитане, както и за всяка друга законодателна материя

  • Ние предлагаме решения на сложни МСФО казуси, които възникват по време на изготвянето на финансовите отчети по МСФО

  • Ние можем да помогнем за въвеждане на подходящи информационни системи, които да поддържат МСФО информацията адекватна за нуждите на ръководството

  • Ние можем да предоставим обучения, предназначени да удовлетворят специфичните нужди на клиентите в области, които най-добре отговарят на техните потребности

  • Можем да съдействаме на клиентите успешно да преобразуват своите финансови отчети от настоящата рамка в МСФО

 

 

 

 

Свържете се със Свилена

Svilena Bozhikova

 

Свилена Тодорова
Мениджър
Одит


T:  +359-29580980

F:  +359-28592139

Пишете на Свилена